Czy w kapitalizmie NPC mają lepiej? | Wystawa Biennale WRO 2023 w Narodowym Forum Muzyki

Czy w kapitalizmie NPC mają lepiej? | Wystawa Biennale WRO 2023 w Narodowym Forum Muzyki

10 maja 2023, Środa

Narodowe Forum Muzyki

plac Wolności 1, Wrocław

Start: godz. 11:00

Podziel się:

PL/EN/UA
‏‏‎ ‎
20. Biennale Sztuki Mediów WRO 2023 𝑻𝒓𝒆𝒔́𝒄𝒊 𝒘𝒚𝒎𝒊𝒆𝒏𝒊𝒂𝒍𝒏𝒆 / 𝑭𝒖𝒏𝒈𝒊𝒃𝒍𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒕 wystawa prac w Narodowym Forum Muzyki
‏‏‎ ‎
〰️
10.05 – 27.05
plac Wolności 1, Wrocław, Polska
wernisaż wystawy: 13.05 o godz. 12:00
‏‏‎ ‎
〰️
artystki/artyści: RYBN.ORG, Marie Lechnerб Total Refusal – Susanna Flock, Robin Klengel, Leonhard Müllner, Michael Stumpf, Elżbieta Kowalska, Ania Kaczkowska, Valerie Karpan, Maryna Khrypun
‏‏‎ ‎
20. Biennale Sztuki Mediów WRO 2023 𝑻𝒓𝒆𝒔́𝒄𝒊 𝒘𝒚𝒎𝒊𝒆𝒏𝒊𝒂𝒍𝒏𝒆
Wystawy, instalacje, wycieczki, performansy. Junior WRO. Siedemdziesięcioro artystów i artystek z całego świata, ponad pięćdziesiąt nowych dzieł. Dwudziesta edycja największego forum sztuki mediów w Polsce, o komunikacji w twórczości, społeczeństwie, kulturze. Spotkania ze sztuką w trzynastu miejscach wystawienniczych, spacery, warsztaty. Tytułowe treści wymienialne to dzielenie się przeżyciami, wspólny odbiór sztuki niewyznaczony kompetencjami, inkluzywny i włączający.
‏‏‎ ‎
PROGRAM: wro2023.wrocenter.pl
‏‏‎ ‎
▫️ NFM (Narodowe Forum Muzyki)
Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego (NFM) we Wrocławiu, otwarte w 2015 roku przy placu Wolności 1, jest jednym z największych obiektów koncertowych w Europie Środkowej. Położony w sercu Wrocławia gmach mieści cztery sale koncertowe. Każda z nich została dostosowana do prezentacji wszystkich rodzajów muzyki – od klasycznej, przez jazz, po muzykę alternatywną i elektroniczną. A kiedy muzyka milknie, sale oszałamiają absolutną ciszą Na spotkanie ze sztuką publiczność czeka w eleganckim foyer. Otwarte przestronne schody prowadzą przez kilka poziomów, a z tych wyższych roztacza się cudowny widok na Wrocław oraz na efektowne foyer.
‏‏‎ ‎
EN
‏‏‎ ‎
20th Media Art Biennale WRO 2023 𝑭𝒖𝒏𝒈𝒊𝒃𝒍𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒕 exhibition of works in National Forum of Music
‏‏‎ ‎
〰️
10.05 – 27.05
Wolności square 1, Wroclaw, Poland
vernissage of the exhibition: 13.05 at 12:00
‏‏‎ ‎
〰️
artists: RYBN.ORG, Marie Lechnerб Total Refusal – Susanna Flock, Robin Klengel, Leonhard Müllner, Michael Stumpf, Elżbieta Kowalska, Ania Kaczkowska, Tomasz Misiura, Valerie Karpan, Maryna Khrypun
‏‏‎ ‎
20th Media Art Biennale WRO 2023 𝑭𝒖𝒏𝒈𝒊𝒃𝒍𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒕
Exhibitions, installations, tours, performances. Junior WRO. Seventy artists from around the world, more than fifty new works. The twentieth edition of the largest media art forum in Poland, is about communication in creativity, society, and culture. Encounters with art in thirteen exhibition venues, walks, and workshops. The title Fungible Content is about sharing experiences, the common perception of art not determined by competence, inclusive and including.
‏‏‎ ‎
PROGRAM: wro2023.wrocenter.pl
‏‏‎ ‎
▫️ NFM (National Forum of Music)
The Witold Lutosławski National Forum of Music (NFM) in Wrocław, opened in 2015 at 1 Wolności Square, is one of the largest concert venues in Central Europe. Located in the heart of Wrocław, the building houses four concert halls. Each has been adapted to present all types of music – from classical to jazz to alternative and electronic music. And when the music falls silent, the halls are dazzling in their absolute silence The audience waits for an encounter with art in the elegant foyer. An open spacious staircase leads through several levels, and the upper levels offer a wonderful view of Wrocław and the impressive foyer.
‏‏‎ ‎
UA
‏‏‎ ‎
20 Бієнале Медіа Мистецтва WRO 2023 𝑭𝒖𝒏𝒈𝒊𝒃𝒍𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒕 виставка робіт у Національним Форумі Музики
‏‏‎ ‎
〰️
10.05 – 27.05
площа Wolności 1, Вроцлав, Польща
вернісаж виставки: 13.05 o 12:00
‏‏‎ ‎
〰️
митці: RYBN.ORG, Марі Лехнер, Total Refusal – Сусанна Флок, Робін Кленґель, Леонгард Мюльнер, Міхаель Штумпф, Ельжбета Ковальська, Аня Качковська, Томаш Місюра, Валерія Карпан, Марина Хрипун
‏‏‎ ‎
20 Бієнале Медіа Мистецтва WRO 2023 Fungible Content
Виставки, інсталяції, тури, перформанси. Junior WRO. Сімдесят митців з усього світу, понад п’ятдесят нових робіт. Двадцяте видання найбільшого форуму медіа-мистецтва в Польщі, присвяченого комунікації у творчості, суспільстві та культурі. Зустрічі з мистецтвом на тринадцяти виставкових майданчиках, прогулянки та майстер-класи. Під назвою “Fungible Content” йдеться про обмін досвідом, про спільне сприйняття мистецтва, яке не визначається компетенцією, а є інклюзивним та всеохоплюючим.
‏‏‎ ‎
ПРОГРАМА: wro2023.wrocenter.pl
‏‏‎ ‎
▫️ NFM (Національний Форум Музики)
Національний форум музики ім. Вітольда Лютославського у Вроцлаві, відкритий у 2015 році на площі Вольностей, 1, є одним з найбільших концертних майданчиків у Центральній Європі. Розташована в самому центрі Вроцлава, будівля містить чотири концертні зали. Кожен з них пристосований для представлення всіх видів музики – від класики до джазу, альтернативи та електронної музики. А коли музика замовкає, зали засліплюють своєю абсолютною тишею Глядачі чекають на зустріч з мистецтвом в елегантному фойє. Відкриті просторі сходи ведуть через кілька рівнів, а з верхніх рівнів відкривається чудовий вид на Вроцлав і вражаюче фойє.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →