Jacaras: El mundo baila

12 stycznia 2023, Czwartek

Stary Klasztor

Purkyniego 1, Wrocław

Start: godz. 19:00

Podziel się:

[English below]
JACARAS: EL MUNDO BAILA
Tańce i pieśni hiszpańskie baroku
12.01.2023 | 19:00
Sala Witrażowa, ul. Purkyniego 1, Wrocław
Wejdź tanecznym krokiem w nowy rok 2023 razem z zespołem JACARAS! Zgodnie z duchem karnawału zespół zagra tańce i pieśni z epoki baroku, które zostały opracowane na współczesne instrumenty. Ciekawe aranżacje, rozrywkowy repertuar i radość tworzenia to najważniejsze atuty tego międzynarodowego zespołu powstałego we Wrocławiu. Warto spędzić z nami ten czwartkowy wieczór.
Jacaras to unikalny zespół muzyczny, ponieważ do wykonawstwa muzyki dawnej używa współczesnego instrumentarium. Muzycy wykonują przede wszystkim tańce i pieśni pochodzące z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej z XVII i XVIII w. we własnych aranżacjach. Ten repertuar dał podstawę do rozwoju dzisiejszej muzyki popularnej wielu krajów, zwłaszcza gatunku flamenco. Zespół sięga również po elementy muzyki latynoamerykańskiej, głównie meksykańskiej, a także ostatnio opracowywane pieśni sefardyjskie.
Choć muzyka barokowa często kojarzy się z monumentalnym Bachem, to grupa Jacaras odczarowuje ten stereotyp odkrywając przed dzisiejszym słuchaczem inne oblicze tej epoki. Ponadto poprzez grę na współczesnych gitarach klasycznych muzycy chcą podkreślić korelację z muzyką, która otacza nas dzisiaj.
Niezwykła podróż w czasie po Półwyspie Iberyjskim? Zapraszamy!
Muzyczna próbka: https://youtu.be/bUEp_WGbvHM
Skład zespołu:
Piotr Zaleski (PL) – kierownik zespołu, timple canario, śpiew
Julieta Gonzalez-Springer (MX) – śpiew i kastaniety
Łukasz Oleszek (PL) – gitara i śpiew
Mateusz Ławniczak (PL) – gitara i śpiew
Łukasz Figiel (PL) – gitara basowa i śpiew
Victor Martínez Huamán (PE) – instrumenty perkusyjne
Zapraszamy na social media zespołu:
www.facebook.com/Jacaras/
www.instagram.com/jacaras_pl/
www.youtube.com/@jacaras
***************************
JACARAS: EL MUNDO BAILA
Spanish dances and songs of Baroque
12th Jan 2023 | 7 P.M.
Witrażowa Hall, 1 Purkyniego Str., Wrocław
Step in a dancing way into the new year 2023 with the JACARAS ensemble! In accordance with the spirit of the carnival, the band will play dances and songs from the Baroque era, which have been arranged for modern instruments. Interesting arrangements, an entertaining repertoire and the joy of creating are the most important assets of this international group founded in Wrocław. It’s worth spending this Thursday evening with us.
Jacaras is a unique music ensemble, because it uses modern instruments to perform early music. The musicians perform mainly dances and songs from Spain and Latin America from the 17th and 18th centuries in their own arrangements. This repertoire provided the basis for the development of today’s popular music in many countries, especially the flamenco genre. The band also uses elements of Latin American music, mainly Mexican, as well as recently developed Sephardic songs.
Although baroque music is often associated with the monumental Bach, the Jacaras group breaks the spell of this stereotype by revealing to today’s listeners a different face of this era. In addition, by playing contemporary classical guitars, the musicians want to emphasize the correlation with the music that surrounds us today.
An extraordinary time travel through the Iberian Peninsula? Feel invited!
Music sample: https://youtu.be/bUEp_WGbvHM
Band line-up:
Piotr Zaleski (PL) – director, timple canario, vocals
Julieta Gonzalez-Springer (MX) – vocals and castanets
Łukasz Oleszek (PL) – guitar and vocals
Mateusz Ławniczak (PL) – guitar and vocals
Łukasz Figiel (PL) – bass guitar and vocals
Victor Martínez Huamán (PE) – percussion instruments
Band’s social media:
www.facebook.com/Jacaras/
www.instagram.com/jacaras_pl/
www.youtube.com/@jacaras

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →