Wieczór Flamenco: Sewilskie Piękno

18 stycznia 2023, Środa

Stary Klasztor

Purkyniego 1, Wrocław

Start: godz. 19:00

Podziel się:

[English below]
Wieczór Flamenco: Sewilskie Piękno
Choni-Soto-Kowal
18.01.2023 | 19:00
Sala Witrażowa, ul. Purkyniego 1, Wrocław
Na styczniowym Wieczorze Flamenco pokażemy piękno sewilskiej sztuki – na jedyny koncert w Polsce przyjedzie do nas znakomita tancerka z Sewilli – Asunción Pérez pseud. „Choni”. Towarzyszyć jej będzie pochodzący z Sewilli śpiewak flamenco Borja Soto, a na gitarze zagra absolwent sewilskiej szkoły – Damian Kowaliński. Mistrzowski taniec, śpiew i gitara przeniosą nas na moment do południowej Hiszpanii i nie zawiodą wielbicieli flamenco puro.
Asunción Pérez „Choni” to tancerka, choreograf, pedagog oraz dyrektor CHONI CÍA. FLAMENCA. Urodziła się w Sewilli i w tym mieście ukończyła Konserwatorium Muzyki i Tańca. Karierę zawodową rozpoczęła jako solistka oraz jako część artystycznej obsady grup tanecznych m.in. Mario Mayi i Evy Yerbabueny.
W 2007 roku zdecydowała się założyć własny zespół, z sukcesem prezentując swój pierwszy spektakl „Tejidos al Tiempo” i otrzymując nagrodę Giraldillo „REVELACIÓN” na XV Bienal de Arte Flamenco de Sevilla 2008.
Od tego czasu grupa CHONI CÍA. FLAMENCA ma w swoim repertuarze spektakle takie jak „Dos en Compañía”, „Retahíla”, „Flamenco a tres”, „El Huésped”, „Flamenco Tratado”, „Sombra de tu sombra”, „Malgama 1.1” i „La Gloria de mi mare” – ten ostatni nagrodzony ESCENARIOS DE SEVILLA AWARDS 2011 dla najlepszego spektaklu teatralnego, najlepszego aktora teatralnego (Juanjo Macías) oraz TEATRO ANDALUZ 2014 AWARDS dla najlepszego aktora i najlepszego oświetlenia. Ponadto nominowany do nagrody MAX 2014 DE LAS ARTES ESCÉNICAS AWARDS dla najlepszego show tanecznego i najlepszej tancerki, a od czasu swojej premiery na Bienal de Arte Flamenco de Sevilla w 2010 niezmiennie cieszy się dużym powodzeniem wśród krytyków i publiczności. Ostatnio stworzyła spektakle: „Reencuentro” i „Compás de espera”, przy czym ten ostatni jest jej najbardziej osobistym, intymnym i emocjonalnym dziełem.
Taniec Choni, pierwowzór stylu tanecznego Escuela Sevillana, charakteryzuje się elegancją, kobiecością, wdziękiem, mistrzostwem ramion, dłoni i stóp oraz swobodą i mistrzostwem w posługiwaniu się bata de cola.
Borja Soto to obecnie jedyny hiszpański śpiewak flamenco zamieszkujący w Polsce, pochodzący z Sewilli. Występuje w Polsce od 2013 roku w różnych formacjach podczas takich wydarzeń jak: Niedokończony dom/ pieśni europejskie w ramach cyklu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, Jazz w Pałacach – Zamek Moszna, Duende Festival w Poznaniu, Polska Platforma Tańca, Folk Inspirations Łódź, Ethno Jazz Festival Wrocław, Europejska Stolica Kultury – inauguracja 2016, Święto Muzyki w Bukowcu, Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Zielonej Górze, BRAVE Together., Festiwal Okno na Świat w Gdańsku. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyrektor artystyczny cyklu koncertowego Wieczory Flamenco. Założyciel zespołu Los Duendes, w którym tworzy teksty i piosenki.
Damian Kowaliński jest pierwszym polskim gitarzystą flamenco, który w roku akademickim 2011/2012 otrzymał stypendium za wybitne wyniki w nauce gry na gitarze w cenionej na całym świecie szkole Fundación de Arte Flamenco Cristina Heeren w Sewilli, gdzie pobierał lekcje u mistrzów tego gatunku. Obecnie mieszka w Polsce i regularnie koncertuje w kraju i za granicą z najwybitniejszymi artystami. Regularnie zaprasza muzyków i tancerzy z Hiszpanii, przybliżając polskiej publiczności sztukę flamenco w jej autentycznej formie. Damian Kowaliński to przede wszystkim czynny muzyk, ale również kompozytor i nauczyciel gitary flamenco.

Organizatorzy: KA-International Art Management, Fandango Polska, Sala Witrażowa
********
Flamenco Evening: Seville Beauty
Choni – Soto – Kowal
18th Jan 2022 | 7 PM
Witrażowa Hall, 1 Purkyniego Str., Wrocław

At the Flamenco Evening in January, we will show the beauty of Seville’s art – the only concert in Poland will be attended by an excellent dancer from Seville – Asunción Pérez “Choni”. She will be accompanied by a flamenco singer Borja Soto from Seville, and Damian Kowaliński, a graduate of the Seville school, will play the guitar. Master dance, singing and guitar will take us for a moment to southern Spain and will not disappoint fans of flamenco puro.
Asunción Pérez “Choni” is a dancer, choreographer, educator and director of CHONI CÍA. FLAMEN. She was born in Seville and graduated from the Conservatory of Music and Dance in this city. She started her professional career as a soloist and as part of the artistic cast of dance groups, e.g. Mario Maya and Eva Yerbabuena.
In 2007, she decided to start her own company, successfully presenting her first performance “Tejidos al Tiempo” and receiving the Giraldillo “REVELACIÓN” award at the XV Bienal de Arte Flamenco de Sevilla 2008.
Since then, the CHONI CÍA group. FLAMENCA has in its repertoire shows such as “Dos en Compañía”, “Retahíla”, “Flamenco a tres”, “El Huésped”, “Flamenco Tratado”, “Sombra de tu sombra”, “Malgama 1.1” and “La Gloria de mi mare” – the latter awarded the ESCENARIOS DE SEVILLA AWARDS 2011 for the best theatrical performance, the best theater actor (Juanjo Macías) and the TEATRO ANDALUZ 2014 AWARDS for the best actor and best lighting. In addition, it was nominated for the MAX 2014 DE LAS ARTES ESCÉNICAS AWARDS for the best dance show and the best dancer, and since its premiere at the Bienal de Arte Flamenco de Sevilla in 2010, it has consistently enjoyed great success among critics and audiences. Most recently, she has created shows: “Reencuentro” and “Compás de espera”, the latter being her most personal, intimate and emotional work.
Choni’s dance, the prototype of the Escuela Sevillana dance style, is characterized by elegance, femininity, grace, mastery of arms, hands and feet, as well as freedom and mastery in using bata de cola.
Borja Soto is currently the only Spanish flamenco singer living in Poland, originally from Seville. He has been performing in Poland since 2013 in various formations during such events as: Unfinished House / European Songs as part of the European Capital of Culture Wrocław 2016 cycle, Jazz in Palaces – Moszna Castle, Duende Festival in Poznań, Polish Dance Platform, Folk Inspirations Łódź, Ethno Jazz Festival Wrocław, European Capital of Culture – inauguration 2016, Festival of Music in Bukowiec, International Folklore Festival in Zielona Góra, BRAVE Together, Festival Window to the World in Gdańsk. Scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage. Artistic director of the Flamenco Evenings concert series. Founder of the band Los Duendes, in which he writes lyrics and songs.
Damian Kowaliński is the first Polish flamenco guitarist who, in the academic year 2011/2012, received a scholarship for outstanding results in learning to play the guitar at the internationally recognized school Fundación de Arte Flamenco Cristina Heeren in Seville, where he took lessons from masters of this genre. Currently, he lives in Poland and regularly performs in Poland and abroad with the most outstanding artists. He regularly invites musicians and dancers from Spain, introducing the Polish audience to the art of flamenco in its authentic form. Damian Kowaliński is primarily an active musician, but also a composer and teacher of flamenco guitar.
Organizers: KA-International Art Management, Fandango Polska, Sala Witrażowa

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →