Unikatowy koncert zespołu folklorystycznego "ME RUSTVELI" (Gruzja)

Unikatowy koncert zespołu folklorystycznego “ME RUSTVELI” (Gruzja)

16 kwietnia 2023, Niedziela

ICE Kraków Congress Centre

Marii Konopnickiej 17, Kraków

Start: godz. 19:00

Podziel się:

W 2015 roku twórczość zespołu została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO za wykorzystanie specjalnej techniki wokalnej – gruzińskiej polifonii, która jest uznawana za arcydzieło ustnego i niematerialnego dziedzictwa ludzkości.
Zespół powstał w 1998 roku w Gruzji przy monasterze św. Michała Archanioła. Większość członków zespołu stanowili studenci Konserwatorium. Celem ich zjednoczenia była chęć uczestniczenia w nabożeństwach i intensywna praca nad poszukiwaniem i zbieraniem gruzińskich pieśni ludowych.
W 2012 roku zespół otrzymał status zespołu folklorystycznego przez Ministerstwo Kultury Gruzji.
“Me Rustveli” bierze udział we wszystkich głównych festiwalach folklorystycznych, sympozjach i koncertach odbywających się w Gruzji i innych krajach. Zespół z powodzeniem koncertował w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Holandii, Belgii, Litwie, Łotwie, Ukrainie.
Zespół nagrał i wydał dwa albumy Muzyczne, które zawierają Gruzińskie pieśni kościelne i pieśni ludowe z różnych części Gruzji.
Dwa lata temu w Gruzji nagrali wideo z wykonaniem arcydzieła gruzińskiej polifonii piosenki “Mravalzhamier” (“długie lata”) i mottem “nie jesteś sam” w 40 językach świata — aby wspierać ludzi na całej ziemi podczas pandemii koronowirusa.

______
For the first time in Poland! A unique concert of the folklore group “Me Rustveli” (Georgia)
In 2015, the band’s work was inscribed on the UNESCO World Heritage List for the use of a special vocal technique – Georgian polyphony, which is considered a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity.
The band was founded in 1998 in Georgia at the monastery of St. Michael the Archangel. Most of the team members were students of the Conservatory. The purpose of their union was the desire to participate in church services and intensive work on searching for and collecting Georgian folk songs.
In 2012, the group received the status of a folklore ensemble by the Ministry of Culture of Georgia.
“Me Rustveli” takes part in all major folk festivals, symposiums and concerts held in Georgia and other countries. The band successfully toured the United States, Germany, the Netherlands, Belgium, Lithuania, Latvia and Ukraine.
The band recorded and released two Music albums, which contain Georgian church songs and folk songs from different parts of Georgia.
Two years ago in Georgia, they recorded a video with the performance of the masterpiece of Georgian polyphony of the song “Mravalzhamier” (“long years”) and the motto “you are not alone” in 40 languages ​​of the world – to support people around the world during the coronovirus pandemic.

______
Впервые в Польше! Уникальный концерт фольклорной группы «Ме Руствели» (Грузия)
В 2015 году творчество группы было внесено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО за использование особого вокального приема – грузинского полифонизма, который считается шедевром устного и нематериального наследия человечества.
Группа была основана в 1998 году в Грузии в монастыре Св. Архангел Михаил. Большинство участников коллектива были студентами консерватории. Целью их союза было желание участвовать в церковных службах и интенсивная работа по поиску и собиранию грузинских народных песен.
В 2012 году группа получила от Министерства культуры Грузии статус фольклорного ансамбля.
Ансамбль «Ме Руствели» принимает участие во всех крупных фольклорных фестивалях, симпозиумах и концертах, проводимых в Грузии и других странах. Группа успешно гастролировала по США, Германии, Нидерландам, Бельгии, Литве, Латвии и Украине.
Группа записала и выпустила два музыкальных альбома, в которые вошли грузинские церковные песни и народные песни из разных уголков Грузии.
Два года назад в Грузии записали видео с исполнением шедевра грузинского полифонизма песни «Мравалжамиер» («Долгие годы») и девиза «Ты не одинок» на 40 языках мира – чтобы поддержать людей во всем мире во время пандемии короновируса.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →