Ecstatic Dance Festival HeartLand

Ecstatic Dance Festival HeartLand

14 sierpnia 2024, Środa

HeartLand

Borowina 46, Bobowa

Start: godz. 20:00

Podziel się:

Ecstatic Dance Festival

☆ Trzecia edycja ☆

Taniec | Ekspresja | Transformacja

14-18 sierpnia 2024

Połącz się ze swoim ciałem, z naturą, z innymi poprzez taneczne podróże Ecstatic Dance prowadzone przez DJów, oraz warsztaty rozwojowe i muzyczne.

Muzyka i taniec przemawia do nas językiem który obala wszelkie bariery, pobudza zmysły i otwiera serce. Podnieś swoje wibracje, przywołaj pierwotną, nieokrzesaną energię. Zaproś radość, witalność, lekkość, wdzięczność, akceptację, miłość i flow.

Spotkajmy się w lesie, połóżmy mocno stopy na ziemi, zaczerpnijmy głęboko powietrza, oblejmy się potem, rozgrzejmy ogień w sercach! Będziemy się uczyć, inspirować, motywować, a na koniec wyjedziemy naładowani i gotowi do spełniania pragnień własnej duszy. Bogatsi o wsparcie, obecność, narzędzia znajomości i energetyczny rozruch.

Jeśli czujesz to w sobie, dołącz do nas, zaproś, pokieruj losy innych żyjących światełek w Polsce i na świecie, które razem z nami skonstelują unikalny taneczny gwiazdozbiór. Jedyny w swoim rodzaju pląsający firmament! ♡

TERMIN:

14 sierpnia 2024, 20:00 – 18 sierpnia 2024 20:00

MIEJSCE:

HeartLand

Borowina 46, 21-421 Borowina (gmina Stanin, powiat łukowski)

 

goo.gl/maps/dembH73hcTkQ9shVA

 

 

m.facebook.com/heartlandpl/

 

Miejsce festiwalu to HeartLand – stary wiejski dom z ogrodem około 1.5 godz jazdy samochodem lub pociągiem na wschód od Warszawy. Położone kilka minut od lokalnego dworca kolejowego (Borowina), ale zaciszne, prywatne, w otoczeniu pięknych lasów sosnowych.

PROGRAM:

Podróże Ecstatic Dance na parkiecie plenerowym do późnej nocy prowadzone przez DJów przez naszych ulubionych DJów:

– DJ Kysari
– DJ Kuki
– DJ Jussi Magic
– Mike Polarny
– Elena Sverzhynskaja
– Olga Lipka

Warsztaty i koncerty:

– Karolina Dębska (Paprotka ) i Krzysztof Jaroński (Yelenito) / Keepers of the Flame ~ Koncert
– Zuzanna Las & Paweł Myszkowski / Akt sceniczny Swiatłocień
– Dosello / Koncert
– Kris Leczek & Klaudia Potoniec / Taniec w relacji ~ SoulZouk / Kontakt Improwizacja
– Marcel Bird Wieteska / YODAME taniec życia
– Marta Ozenu / Ecstatyczne bycie w każdym tu i teraz
– Marcin Urzędowski / Płyń z bęb(NAMI)
– Ania Glińska-Lachowicz / Szamańska podróż w tańcu
-Duet z teatru SOMA – Patrycja Kozyra i Oliwier Korejwo / Przedstawienie BurzoStan
– Marta Piechowicz / Pieśni rdzenne z różnych kultur
– Edyta Bonk / Magia dotyku
– Karolina Górecka / Samouzdrawianie – emocje i głos
– Otorongo – Sara / Taniec brzucha Primal Fusion
i inni…

(Lista artystów i prelegentów jest uzupełniana stopniowo. Harmonogram może ulec zmianie.)

Dodatkowo przewidujemy fantastyczną mieszankę różnych rodzajów aktywności jak sobotnia impreza tematyczna, wspólne biesiadowanie przy ognisku, świadomą pracę z ciałem poprzez medytacje, oraz wolny czas na obcowanie z naturą.

CZYM JEST ECSTATIC DANCE?

Ecstatic Dance jest tańcem praktykowanym na całym świecie przez różnych ludzi których łączy jedna pasja – miłość do tańca. Taniec nie zna ograniczeń wiekowych, kulturowych czy społecznych. Taniec znamy wszyscy – mamy go w swoim ciele, w genach. Ecstatic Dance nazywany jest także tańcem transowym czy medytacją w ruchu. Ma on korzenie w tradycjach szamańskich, gdzie wszyscy jesteśmy członkami jednego tanecznego plemienia.

Podczas Ecstatic Dance unikalna muzyka dobrana przez doświadczonych DJ-ów zabierze nas w przepiękną intencyjną podróż taneczną. To właśnie uważnie dobrana muzyka będzie naszym przewodnikiem i poprowadzi nas w wysoko wibracyjną przestrzeń. Różnorodne rytmy z całego świata zainicjują spontaniczny taniec poprzez który rozluźnimy ciało, uwolnimy utkwione emocje, doświadczymy siebie oraz nawiążemy autentyczny kontakt z otoczeniem. Muzyczny trans często prowadzi do naturalnych stanów radości, ekstazy, lekkości bycia.

Tańczymy do muzyki, która jest dobierana na żywo z uwzględnieniem tego, jaki jest przepływ energii pośród grupy tańczącej. Każdy, tańcząc, ma swobodę w tym jak się wyrazić. Jest przestrzeń na indywidualny taniec intuicyjny, kontakt impro, taniec w relacji z jedną lub kilkoma osobami, po prostu stanie czy siedzenie i poczucie się w ciele,… i jakąkolwiek inną formę jaką poczujemy. Wszystko na zasadzie spontanicznego ruchu, który przez nas przepływa.

Wierzymy, że poprzez świadomy taniec każdy człowiek jest w stanie odkryć, uwolnić i wzmocnić swój indywidualny potencjał by żyć w poczuciu spełnienia. Poprzez angażowanie naszych zmysłów i wsłuchiwanie się w nasze ciała łączymy się z innymi ludźmi kształtując kolektywną świadomość znacznie większą od naszej własnej.

PROSTE ZASADY ECSTATIC DANCE:

1. Tańczymy boso (To pozwala nam na uziemienie; skarpetki są OK.)
2. Nie rozmawiamy (Dzięki temu łatwiej jest być w stanie medytacji. Bez słownych instrukcji od prowadzących. Bez rozmów wśród tancerzy.)
Uwaga: Ta zasada obowiązuje tylko w tańcu podczas setów muzyki Ecstatic Dance, a nie podczas całego festiwalu.
3. Tańczymy tak, jakimi jesteśmy (Nie stosujemy narkotyków/alkoholu, nie używamy telefonów, kamery/wideo, zapachów, bez oczekiwań, osądów, powinności… Po prostu bądź sobą; z szacunkiem dla siebie, przestrzeni i innych.)
Uwaga: Nie stosujemy używek i alkoholu podczas całego festiwalu.

ZAKWATEROWANIE:

Wydarzenie odbędzie się w plenerze, zanurzone w naturze, z odkrytym parkietem tanecznym i polem namiotowym (wyposażonym w toalety i prysznice).
Na terenie wydarzenia dostępne są miejsca na rozbicie własnego namiotu. Jeśli nie masz namiotu napisz do nas – dysponujemy dodatkowymi namiotami.

WYŻYWIENIE:

Na miejscu będą sprzedawcy oferujący jedzenie do zakupu podczas imprezy.

CENNIK i BILETY:

W cenie biletu wstęp na wydarzenie i miejsce na kemping (bez wyżywienia)
EARLY BIRD (do wyczerpania puli) – 350zł
I PRÓG (do 30 czerwca) – 400zł
II PRÓG – 450zł

Liczba miejsc ograniczona

Link do wydarzenia na Facebook: fb.me/e/5aF8eB5TB

GRUPA DOJAZDOWA I ORGANIZACYJNA:

 

www.facebook.com/groups/ecstaticdancetribe/

 

FANPAGE:

 

www.facebook.com/EcstaticDanceFestivalPoland

 

WSPÓŁPRACA:

➸ Chcesz zostać prelegentem?
➸ Wystawcą?
Napisz do nas: events@vedanta.pl

Do zobaczenia – w naturze, w bliskości, w miłości

 

REGULAMIN WYDARZENIA

 

»«:»«:»«:»«:»«:»«:»«:»«:»«:»«:»«:»«

ENG

Ecstatic Dance Festival

☆ Third Edition ☆

Dance | Expression | Transformation

August 14-18, 2024

Connect with your body, nature, and with others through DJ-led Ecstatic Dance journeys, as well as personal development, dance and music workshops.

Music and dance speak to us with a language that breaks down all barriers, stimulates the senses and opens our hearts. Raise your vibrations, invoke primal, wild energy. Invite joy, vitality, lightness of being, gratitude, acceptance, love and flow.

Let’s meet in the forest, put our feet firmly on the ground, take a deep breath, sweat, and spark the fire in our hearts! We will learn, inspire, motivate, and we will leave charged and ready to fulfill the desires of our own soul. Richer for support, presence, tools of knowledge and energetic recharge.

Join us if it resonates with you, invite friends, redirect the fate of other living lights in Poland and abroad. In unison, we will form a unique dance constellation. A one-of-a-kind dancing firmament! ♡

TIMING:

August 14, 2024, 20:00 PM – August 18, 2024 20:00 PM

PLACE:

HeartLand

Borowina 46, 21-421 Borowina (Łuków County)

 

goo.gl/maps/dembH73hcTkQ9shVA

 

 

m.facebook.com/heartlandpl/

 

The venue is HeartLand – an old country farmhouse with a garden about 1.5 hours away from Warsaw (by car or train). Located a few minutes from the local train station (Borowina), but quiet, private, surrounded by beautiful pine forests.

PROGRAM:

Ecstatic Dance journeys on the open-air dance floor until late night hours lead by our favorite DJs:

– DJ Kysari
– DJ Kuki
– DJ Jussi Magic
– Mike Polarny
– Elena Sverzhynskaja
– Olga Lipka

Workshops and concerts:

– Karolina Dębska (Paprotka ) i Krzysztof Jaroński (Yelenito) / Keepers of the Flame ~ Live concert
– Zuzanna Las & Paweł Myszkowski / Live Act Swiatłocień [Lightshadow]
– Dosello / Live concert
– Kris Leczek & Klaudia Potoniec / SoulZouk / Contact Impro
– Marcel Bird Wieteska / YODAME dance of life
– Marta Ozenu / Ecstatic being in each here and now
– Marcin Urzędowski / Flow with the drums
– Ania Glińska-Lachowicz / Szaman’s journey in dance
– Duet from SOMA Theater – Patrycja Kozyra i Oliwier Korejwo / Performance BurzoStan
– Marta Piechowicz / Indigenous songs from different cultures
– Edyta Bonk / The magic of touch
– Karolina Górecka / Self-healing – emotions and voice
– Otorongo – Sara / Primal Fusion Bellydance
and others…

(The list of artists and instructors will be supplemented gradually. The schedule is subject to change.)

In addition, we provide a fantastic mix of various types of activities, such as themed party, feasting together by the fire, conscious body work through meditation, and free time in nature.

WHAT IS ECSTATIC DANCE?

Ecstatic Dance is a dance practiced all over the world by different people who share one passion – love of dance. Dance knows no age, cultural or social limits. We all know how to dance – we have it in our body, in our genes. Ecstatic Dance is also called trance dance or meditation in motion. It has its roots in shamanic traditions where we are all members of one dance tribe.

During Ecstatic Dance, unique music selected by experienced DJs will take us on a beautiful, dance journey with intention. Carefully selected music will guide us and lead us into a high vibration space. Various rhythms from around the world will initiate spontaneous dance through which we will relax the body, release stuck emotions, experience ourselves and establish authentic contact with the surroundings. Musical trance often leads to natural states of joy, ecstasy and lightness of being.

We dance to music that is selected live, taking into account the energy flow of the dancers. Everyone is free to express themselves in dance. There is space for individual intuitive dance, contact impro, dancing in connection with one or more people, just standing or sitting while being present with our body… and any other form we feel like. Everything is based on a spontaneous movement that flows from within.

We believe that through conscious dance, each person is able to discover, release and strengthen their individual potential to live in a sense of fulfillment. By engaging our senses and listening to our bodies, we connect with other people, and shape collective consciousness much larger than our own.

SIMPLE RULES OF ECSTATIC DANCE:

1. We dance barefoot (This allows us to connect more fully with the ground; socks are OK.)
2. We dance without words (This makes it easier to be in a meditative state. No verbal instructions from the facilitators. No talking from the dancers.)
Note: This rule applies only in dance during Ecstatic Dance music sets, not during the entire festival.
3. We dance as we are (No drugs/alcohol, no phones, no camera/video, no scents, no expectations, no judgements, no shoulds, no oughts… Just be yourself; with respect for ourselves, the space, and one another.)

ACCOMMODATION:

The event will take place outdoors, immersed in nature, with an outdoor dance floor and a camping site (equipped with toilets and showers).
There is space to pitch your own tent at the event area. If you don’t have a tent, write to us – we have spare tents and sleeping bags.

FOOD:

We will have vendors at the venue offering food to be purchased during the event.

PRICE LIST and TICKETS:

Ticket price includes event entry and camping site (no meals)

EARLY BIRD (limited pool) – PLN 350
I POOL (until June 30th) – PLN 400
II POOL – PLN 450

The number of tickets is limited

Facebook event link: fb.me/e/5aF8eB5TB

JOIN OUR GROUP:

 

www.facebook.com/groups/ecstaticdancetribe/

 

FANPAGE:

 

www.facebook.com/EcstaticDanceFestivalPoland

 

COOPERATION:

Contact us at: events@vedanta.pl

See you there – in nature, in connection, in love

 

Ecstatic Dance Festival HeartLand | 14 sierpnia 2024, Środa, HeartLand

Biletomat.pl
350 PLN
Jak kupić bilet?

Po kliknięciu "Kup bilet" przeniesiesz się do strony internetowej oficjalnego dystrybutora biletów i na jego stronie dokonasz zakupu.

Bezpieczne zakupy u oficjalnych dystrybutorów

Zakup biletu odbywa się na stronie oficjalnego dystrybutora biletów. Pamiętaj o tym, że jeżeli miejsca są numerowane, a bilety sprzedaje kilka firm, to każda z nich udostępnia inną pulę miejsc do wyboru.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →