Regulamin konkursu Rytmy.pl – Różowy Październik

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu jest portal Rytmy.pl.
Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie Idewtango na Instagramie.
Czas trwania Konkursu: 20-31.10.2021

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

§ 3 NAGRODY
Nagrodą w Konkursie są nagrody rzeczowe określone w nagłówku Konkursu.

Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy poprawnie odpowiedzą na wykonają zadanie konkursowe oraz podadzą swój adres e-mail w celu komunikacji w przypadku wygranej. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość e-mail w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien zgłosić się – odpisać na przesłaną wiadomość e-mail – w terminie nie przekraczającym 7 (siedmiu) dni od dnia powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwisy Facebook i Instagram, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje ten Regulamin, i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Rytmy.pl.

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →